فانوس، موتور جستجوی سیگنال ها و تحلیل های بورسی
{{record.Display}} (حذف شده) {{record.Type | searchTypeTitle}} {{record.Qty | number}} سیگنال
حجم معاملات {{homeCtrl.marketIndexActivity.bourse.TotalTradeQuantity| shortNumber}}
ارزش معاملات {{homeCtrl.marketIndexActivity.bourse.TotalTradeValue| shortNumber}}
شاخص بورس
{{homeCtrl.marketIndexActivity.bourse.IndexChangePercent| number:2}}% {{homeCtrl.marketIndexActivity.bourse.IndexChange| number:2}} {{homeCtrl.marketIndexActivity.bourse.IndexLastValue| number:2}}
شاخص فرابورس
{{homeCtrl.marketIndexActivity.faraBourse.IndexChangePercent| number:2}}% {{homeCtrl.marketIndexActivity.faraBourse.IndexChange| number:2}} {{homeCtrl.marketIndexActivity.faraBourse.IndexLastValue| number:2}}
حجم معاملات {{homeCtrl.marketIndexActivity.faraBourse.TotalTradeQuantity| shortNumber}}
ارزش معاملات {{homeCtrl.marketIndexActivity.faraBourse.TotalTradeValue| shortNumber}}