سیگنال‌ها و تحلیل‌های {{iac.page.analystActivityList.Name}}

سیگنال‌ها و تحلیل‌های {{iac.page.analystActivityList.Name}}

 تحلیلگر
جاری
تعداد دنباله رو‌ها {{iac.page.analystActivityList.AnalystFollowerCount==null?0:iac.page.analystActivityList.AnalystFollowerCount}}
تعداد دنبال کنندگان سیگنال‌ها {{iac.page.analystActivityList.SignalFollowerCount==null ? 0 :iac.page.analystActivityList.SignalFollowerCount}}
امتیاز‌های اخذ شده {{iac.page.analystActivityList.AnalystScore==null?0:iac.page.analystActivityList.AnalystScore}}
تعداد کل سیگنال‌ها {{iac.page.analystActivityList.SignalCount==null?0:iac.page.analystActivityList.SignalCount}}

سه صنعت با بیشترین تعداد سیگنال

سیگنال‌های برگزیده

سیگنال‌های باز

مشاهده همه سیگنال‌های تحلیل گر

ردیف عنوان نماد تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد دنباله رو امتیاز‌های اخذ شده تعداد نظرات
{{((iac.page.pageNumberOpenSignal-1)*iac.page.take) + $index+1}} سیگنال {{item.Interest > 0 ? "خرید" : "فروش"}} {{item.SecurityName}} در قیمت {{item.BeginEndPrice | number}} {{item.SecurityName}} {{item.ReleaseDate|persianDate}} {{item.ReadCount}} {{item.FollowerCount}} {{item.Score}} {{item.CommentCount}}
ردیف عنوان نماد تاریخ انتشار تعداد بازدید تعداد دنباله رو امتیاز‌های اخذ شده تعداد نظرات
{{((iac.page.pageNumberTopSignal-1)*iac.page.take) + $index+1}} سیگنال {{item.Interest > 0 ? "خرید" : "فروش"}} {{item.SecurityName}} در قیمت {{item.BeginEndPrice | number}} {{item.SecurityName}} {{item.ReleaseDate|persianDate}} {{item.ReadCount}} {{item.FollowerCount}} {{item.Score}} {{item.CommentCount}}