سیگنال {{viewSignalCtrl.page.isInterest ? "خرید" : "فروش"}} {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.SecurityName}}

سیگنال {{viewSignalCtrl.page.isInterest ? "خرید" : "فروش"}}  {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.SecurityName}}
محدوده زمانی:
بازده مورد انتظار {{viewSignalCtrl.Math.abs(viewSignalCtrl.data.MainInfo.Interest) | number:2}}%
{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName| limitTo: 35 }}{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName.length > 35 ? "..." : ""}}
شرح آنالیز:
پیوست ندارد

سایر سیگنال‌ها

سایر تحلیل‌ها

نظرات

سایر تحلیل‌های {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName| limitTo: 35 }}{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName.length > 35 ? "..." : ""}}

{{itm.BodyMessage}}

{{itmChild.BodyMessage}}

{{grandChild.BodyMessage}}