سیگنال {{viewSignalCtrl.page.isInterest ? "خرید" : "فروش"}}  {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.SecurityName}}

سیگنال {{viewSignalCtrl.page.isInterest ? "خرید" : "فروش"}}  {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.SecurityName}}
محدوده زمانی:
بازده مورد انتظار {{mainCtrl.Math.abs(viewSignalCtrl.data.MainInfo.Interest) | number:0}}%
{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName| limitTo: 35 }}{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName.length > 35 ? "..." : ""}}
شرح آنالیز:
پیوست ندارد

سایر سیگنال ها

سایر تحلیل ها

نظرات

سایر تحلیل های {{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName| limitTo: 35 }}{{viewSignalCtrl.data.MainInfo.AnalystDisplayName.length > 35 ? "..." : ""}}

تاکنون هیچ نظری برای این سیگنال ثبت نشده است.

{{itm.BodyMessage}}

{{itmChild.BodyMessage}}

{{grandChild.BodyMessage}}